Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  a) “Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon, die een opdracht aan Opdrachtnemer heeft verstrekt voor het werven van geschikte kandidaten en voor wie Opdrachtnemer werkzaamheden uitvoert of heeft uitgevoerd.

  b) “Opdrachtnemer”: Equal Recruitment, die staat geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 59743034, die in opdracht van de Opdrachtgever geschikte kandidaten werft.

  c)”Kandidaat”: een persoon die door Opdrachtnemer wordt voorgesteld aan de Opdrachtgever als mogelijke werknemer.
 2. Toepasselijkheid
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die zijn verstrekt aan en alle werkzaamheden die worden verricht door of namens Opdrachtnemer. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn.
 3. Procedure
  3.1 Opdrachtnemer zal de werving van geschikte kandidaten voor de Opdrachtgever uitvoeren volgens de volgende procedure:

  a) Opdrachtnemer zal een vacature plaatsen op zijn website en op andere relevante websites.
  b) Opdrachtnemer zal kandidaten benaderen op basis van hun cv en/of LinkedIn-profiel.
  c) Opdrachtnemer zal kandidaten interviewen om te beoordelen of ze voldoen aan de eisen van de Opdrachtgever.
  d) Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever een lijst met geschikte kandidaten aanbieden.
 4. Voorschot en vergoeding
  4.1 Opdrachtnemer ontvangt een vergoeding van de Opdrachtgever voor elke Kandidaat die door Opdrachtgever wordt aangenomen.

  4.2 De vergoeding is een percentage van het jaarsalaris van de Kandidaat.

  4.3 De vergoeding is verschuldigd op het moment dat er tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen.

  4.4 Opdrachtgever voldoet aan Opdrachtnemer een voorschot van € 1.250,– per te werven Kandidaat. Dit voorschot wordt in mindering gebracht op de te betalen vergoeding voor kandidaten die door Opdrachtgever zijn aangenomen.

  4.5 Opdrachtnemer zendt Opdrachtgever voor zowel het te betalen voorschot als de te betalen vergoeding een factuur. Iedere factuur dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke rente vanaf de uiterste betaaldatum verschuldigd wordt.
 5. Uitvoering van de opdracht
  5.1 Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de opdracht.
 6. Aansprakelijkheid
  6.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet of niet-tijdig uitvoeren van de opdracht. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van het feit dat een Kandidaat niet voldoet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever.
 7. Geheimhouding
  7.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die aan Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld door de Opdrachtgever of door een Kandidaat.
 8. Diversen
  8.1 Opdrachtnemer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt Opdrachtgever, maar niet eerder dan het moment dat Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte is gesteld.

  8.2 Op de dienstverlening van Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen met betrekking tot een aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht is de rechtbank Rotterdam bevoegd.